Akademicka 5


Regulamin 2015 - Akademicka 5

Bieg oraz marsz nordic walking.

1. CEL IMPREZY

- popularyzujemy sport i rekreację,
- propagujemy Wolontariat,
- promujemy Koszalin,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

Politechnika Koszalińska
Stowarzyszenie „SFX”

3. PATRONAT MEDIALNY

Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
Politechnika Koszalińska

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

20 czerwca 2015 roku (sobota), Koszalin, kampus Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich

5. PROGRAM

10:00 – otwarcie biura zawodów
11:30 - start do marszu Nordic-Walking na dystansie ok. 2 km
12:00 - start biegu na dystansie 5 km 
        (limit na pokonanie dystansu to ok. 65 minut, 
        z uwagi na czas zamknięcia ulic - czyli 13 minut na kilometr)
13:30 – oficjalne zakończenie

6. OPŁATA STARTOWA

0 zł (słownie: zero złotych)

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego startu)

- numer startowy z agrafkami,
- okolicznościowy medal za ukończenie rywalizacji,
- elektroniczny, czipowy pomiar czasu dla uczestników biegu

8. UCZESTNICTWO

Jeden uczestnik może wziąć udział wyłącznie w jednej z przygotowanych konkurencji - biegu lub marszu.

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach i starcie na własną odpowiedzialność.

Osoby nieletnie mogą zostać dopuszczone do startu za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów).

9. TRASA BIEGU I MARSZU

Dystans łączny biegu: 5 km
Dystans marszu: około 2 km

Pętla o długości ok. 2.3 km, poprowadzona ulicami, ścieżką rowerową oraz chodnikiem.

10. KLASYFIKACJE I NAGRODY

Bieg:

Puchar za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn.

Okolicznościowe medale z nazwą biegu i datą dla wszystkich uczestników.

Marsz:

Puchar za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn.

Okolicznościowe medale z nazwą biegu i datą dla wszystkich uczestników.

11. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne: akademicka5.biegnijmy.pl/zapisy

Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w biurze zawodów, który będzie mieścił się na placu kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich od godz. 10:00.

Wszelkich informacji udziela:
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl)

12. DANE OSOBOWE

- dane osobowe uczestników biegów z cyklu biegów „Leśna Piątka” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów, ogłoszenia wyników, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru ewentualnych nagród, promocji biegów,
- dane osobowe uczestników cyklu biegów „Leśna Piątka” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926,
- przetwarzanie danych, w związku z udziałem w cyklu biegów „Leśna Piątka” obejmuje także każdego rodzaju publikację imienia i nazwiska, wizerunku uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje, roku urodzenia, klubu do którego przynależy,
- uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek Uczestnika,
- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w cyklu biegów „Leśna Piątka”,
- przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- administratorem Danych jest Stowarzyszenie SFX, ul. Dąbka 7/3, 75-354 Koszalin.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2014
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste